Link google tải nhanh – File excel tổ hợp nội lực khung phẳng thép

File Excel Tổ Hợp Nội Lực Khung Phẳng Thép 582x1024 1

Chia sẽ file excel tổ hợp nội lực khung phẳng thép link Google Drive

File excel tổ hợp nội lực khung phẳng thép

File excel tổ hợp nội lực khung phẳng thép Link tải tại đây:

File Excel Tổ Hợp Nội Lực Khung Phẳng Thép

Tham khảo thêm: phanphoimpe.com

PHAN TU COTBANG TO HOP NOI LUC CHO COT
MAT CATNOI LUCTRUONG HOP TAI TRONGTO HOP CO BAN 1TO HOP CO BAN 2
TTHT1HT2GIOtRGIOfMMAXM MINM TUM MAXM MINM TU
N TUN TUN MAXN TUN TUN MAX
1234567891011121314
1I/I4,74,84,5,64,6,74,5,84,5,6,8
M(Tm)-1.5611-1.515570.3496113.29529-13.117311.7342-14.6784-2.7270610.71931-14.7307-14.416
N(T)-58.4176-17.3802-9.20149.1075-9.112-49.3101-67.5296-84.9992-58.5021-58.4176-90.5418
II/II4,84,74,5,64,5,84,6,74,5,6,8
M(Tm)3.258683.4299-0.62657-8.282728.4283711.6871-5.024046.0620113.93112-4.7596813.36721
N(T)-58.4176-17.3802-9.20149.1075-9.112-67.5296-49.3101-84.9992-58.4176-58.5021-90.5418
2I/I4,74,84,5,64,6,74,5,6,84,5,6,8
M(Tm)-5.16662-3.30876-0.868235.98692-5.852780.8203-11.0194-9.34361-0.5598-14.1934-14.1934
N(T)-42.2801-8.8092-9.33825.071-5.075-37.2091-47.3551-60.4275-46.1206-63.1803-63.1803
II/II4,84,74,5,64,5,6,84,5,74,5,6,8
M(Tm)4.713610.416283.44948-6.190696.3201411.0338-1.477088.5793713.88092-0.4833613.88092
N(T)-42.2801-8.8092-9.33825.071-5.075-47.3551-37.2091-60.4275-63.1803-45.6445-63.1803
3I/I4,74,84,5,64,5,74,5,6,84,5,6,8
M(Tm)-4.58526-0.45459-3.403334.06227-3.92123-0.52299-8.50649-8.44318-1.33835-11.5865-11.5865
N(T)-26.0978-8.8681-0.74252.1379-2.143-23.9599-28.2408-35.7084-32.155-36.676-36.676
II/II4,84,74,5,64,5,6,84,6,74,5,6,8
M(Tm)4.632873.347220.84502-4.094224.263888.896750.538658.8251112.243381.7085912.24338
N(T)-26.0978-8.8681-0.74252.1379-2.143-28.2408-23.9599-35.7084-36.676-24.8419-36.676
4I/I4,74,54,5,64,6,74,5,84,5,6,8
M(Tm)-4.98026-3.611680.429321.67738-1.49873-3.30288-8.59194-8.16262-3.08423-9.57963-9.19324
N(T)-9.8935-0.2254-0.84120.4847-0.4903-9.4088-10.1189-10.9601-10.2144-9.8935-11.2947
II/II4,84,74,5,64,5,6,84,6,74,5,6,8
M(Tm)5.605840.946490.47424-1.640181.716517.322353.965667.026578.4293564.5564948.429356
N(T)-9.8935-0.2254-0.84120.4847-0.4903-10.3838-9.4088-10.9601-11.2947-10.2144-11.2947
5I/I4,74,84,5,64,5,74,6,84,5,6,7
M(Tm)1.555941.77436-0.5205213.96791-14.145715.5239-12.58972.8097815.72398-11.643615.25552
N(T)-65.5947-25.7167-24.6608-0.87220.8877-66.4669-64.707-115.972-89.5247-86.9905-111.719
II/II4,84,74,5,64,6,84,5,74,5,6,7
M(Tm)-3.09694-3.333291.20415-10.1688810.02196.92493-13.2658-5.226087.006478-15.2489-14.1652
N(T)-65.5947-25.7167-24.6608-0.87220.8877-64.707-66.4669-115.972-86.9905-89.5247-111.719
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button